Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Orgány společnosti

Členská schůze, Výbor, Revizní komise...

24. 07. 2021

Členství

Informace o podmínkách členství ve spolku.

24. 07. 2021

Stanovy společnosti

Stanovy spolku Společnost pro orbu České republiky, z.s.

24. 07. 2021

Výbor společnosti

Členové výboru a jejich kontaktní údaje.

24. 07. 2021

Společnost pro orbu ČR, z.s. je dobrovolnou zájmovou organizací, která sdružuje zemědělské odborníky a organizace na celém území České republiky, mající zájem o tvůrčí práci a technický rozvoj v oblasti zpracování půdy. Společnost je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR – více zde.

Společnost je členem Světové společnosti pro orbu (WPO) a Evropské oráčské federace – (EPF).

Poslání společnosti

 1. Zvyšovat znalost členů Společnosti a získávat nejnovější poznatky v oboru zpracování půdy.
 2. Uskutečňovat širokou výměnu zkušeností a umožňovat vzájemné osobní poznávání pracovníků a oblastí zpracování půdy.
 3. Pomáhat uplatňovat v praxi poznatky výzkumu a vývoje.
 4. Každoročně organizovat soutěže v orbě.
 5. Za účelem poznání a získání zahraničních zkušeností udržovat kontakty a styky s partnerskými organizacemi v zahraničí.

Formy práce

Své poslání plní Společnost tím, že:

 1. spolupracuje s univerzitami a vysokými školami, výzkumnými ústavy, zemědělskými a výrobními podniky.
 2. je zprostředkovatelem výměny znalostí a zkušeností.
 3. organizuje a zprostředkovává styky a setkání se zahraničními partnerskými organizacemi.
 4. provádí publikační činnost, zpracovávání odborných posudků.
 5. organizuje a zajišťuje vzdělávání pracovníků v zemědělství v oblasti zpracování půdy.
 6. organizuje workshopy a přednášky o orbě.
 7. každoročně organizuje mistrovství ČR a krajské soutěže v orbě.
 8. organizuje a spoluzajišťuje vysílání českých oráčů na mezinárodní soutěže v orbě.

Historie Společnosti pro orbu České republiky

Novodobé soutěže v orbě na území ČR mají také bohatou historii.

Snaha o sdružování českých oráčů a zkvalitňování jejich práce má v českých zemích dlouhou tradici. Například první písemně doložená soutěž v orbě na území Čech se konala v roce 1855, a to při příležitosti regionální zemědělské výstavy. Společnost pro orbu byla založena v roce 1961. Přes počáteční problémy organizačního i finančního charakteru, se ujala organizování soutěží v orbě. Již v prvním roce existence organizace se podařilo zorganizovat mistrovství republiky v orbě v Čáslavi a naši dva oráči se poté zúčastnili mistrovství světa v Nizozemsku. Při této příležitosti byli zástupci Československé výpravy kontaktováni členy výboru Světové organizace oráčů, jejímž členem se Česká republika stala v roce 1962. Tím byla obnovena novodobá činnost v oblasti soutěžní orby v republice. Čeští oráči jsou členy WPO od roku 1962 a od té doby se zúčastňují soutěží mistrovství světa v orbě.

První oficiální mistrovství Československa bylo v roce 1963 ve Stříbře. Po té následovalo každý rok mistrovství republiky až do roku 1974 (1968 soutěž se nekonala vzhledem k počátku okupace naší republiky spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy). Národní soutěži v orbě v předcházejícím období předcházelo mnoho krajských oráčských soutěží, které se těšily velké pozornosti nejenom samotných oráčů, ale i zájmu zemědělské veřejnosti. Od roku 1974 již nebyla mistrovství republiky organizována pravidelně každý rok, ale s různými odstupy. Rovněž aktivní spolupráce s WPO byla v důsledku politické situace v tehdejší ČSSR přerušena.

Obnovení aktivní činnosti Společnosti pro orbu nastalo v roce 1990. Aktivní spolupráce s WPO se datuje od roku 1991. Po změně politického režimu Společnost pro orbu úspěšně zorganizovala mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v letech 1991 a pak také 1997. Po roce 1993, kdy byla rozdělena naše republika, se rozdělila i oráčská společnost a členská část se přejmenovala na Společnost pro orbu České republiky.

Hlavním cílem Společnosti pro orbu ČR je získávat nejnovější poznatky v oboru zpracování půdy a zejména prosazování kvalitní orby v praxi. K tomu organizuje a využívá vlastní soutěže v orbě, přednášky o metodách zpracování půdy a instruktáže soutěžní orby. Nejlepší oráči z tuzemského mistrovství se potom účastní mezinárodních soutěží. Jedná se jednak o mistrovství světa, kde se soutěží v kategorii klasických jednostranných pluhů a kategorii oboustranných otočných pluhů v orbě strniště a louky. Dále se každoročně koná mistrovství Evropy.

Velkým oceněním kvalitní a organizátorské práce pro Společnost pro orbu bylo přidělení uspořádání MS v roce 2005, které se konalo na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Další projevem důvěry od mezinárodních institucí bylo přidělení uspořádání ME do České republiky, které se uskutečnilo v Zábřehu v roce 2009. Práce výboru Společnosti pro orbu ČR, pokračovala v každoroční přípravě domácích mistrovských soutěží.

Důležitým mezníkem se stal rok 2015, kdy se poprvé uskutečnily dvě krajské soutěže na pozemcích tří krajů. Jednalo se o 1. otevřené mistrovství v orbě Pardubického kraje, které se uskutečnilo v katastru obce Vidlatá Seč a 1. otevřené mistrovství Libereckého a Středočekého kraje, které se uskutečnilo v obci Všeň na rozhraní dvou krajů. V roce 2016 k těmto krajským soutěžím přibyl ještě Ústecký kraj s krajskou orbou v Hrušovanech u Chomutova.

V tomto roce (2016) se podařilo zorganizovat i 1. ročník Středoevropské orby s účastí pěti středoevropských zemí. (Chorvatsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a Česká republika). Velmi vydařená akce se uskutečnila opět v Zábřehu. V tomto moravském městě Olomouckého kraje je ustálené skupina velmi kvalitních organizátorů v čele se Stření školou sociální péče a služeb. Je zde pro sportovní orbu i velká podpora městských a státních institucí.