Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Členská schůze
2. Výbor
3. Kontrolní komise

1. Členská schůze

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem Společnosti. Schází se jednou do roka a písemně ji svolává výbor Společnosti. Usnesení Členské schůze jsou závazná pro všechny členy a orgány Společnosti.

b) Členská schůze volí členy výboru a kontrolní komise a dále rozhoduje zejména o:

  • organizační struktuře
  • jednacím řádu
  • volebním řádu
  • změně a úpravách stanov
  • zániku Společnosti a o majetkovém vypořádání

c) Členská schůze schvaluje:

  • rozpočet Společnosti na příslušné období
  • výši členských příspěvků
  • zprávy o činnosti, hospodaření a kontrolní komise

d) Členská schůze se usnáší 2 / 3 většinou přítomných členů o změně stanov a o zániku Společnosti. Hlasování se děje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhodne plénum prostou většinou. Hlasování o volbách je vždy tajné.

Mimořádnou Členskou schůzi svolává výbor Společnosti, požádají-li o to 2/3 členů výboru nebo 1/2 členů Společnosti.

2. Výbor Společnosti

a ) Výbor je statutárním orgánem Společnosti. V období mezi Členskými schůzemi organizuje činnost Společnosti. Jménem výboru jedná předseda, místopředseda nebo tajemník.

b) Výbor má nejméně 9 členů. Funkční období je čtyřleté.

c) Členy výboru může odvolávat pouze Členská schůze

d) V případě, že člen výboru předčasně ukončí svoje členství ve výboru, a to z jakéhokoli důvodu, bude na jeho místo výborem kooptován Členskou schůzí zvolený náhradník (jako nový člen).

e) Výbor se usnáší prostou většinou hlasů při účasti nadpolovičního počtu členů.

f) Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a jmenují tajemníka Společnosti.

3. Kontrolní komise Společnosti

a) Kontrolní komise (dále jen RK) je nezávislým kontrolním orgánem Společnosti (je nezávislá na výboru Společnosti) a je odpovědná Členské schůzi.

b) Členové RK nesmí být členy výboru.

c) RK má 3 členy a 1 náhradníka. Členové RK volí ze svého středu předsedu a místopředsedu RK.

d) Předseda RK (nebo jeho zástupce) má právo se zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním. Předseda RK dbá na dodržování právních norem a stanov a při jejich porušování má právo veta.

e) RK kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem Společnosti, účelnost a správnost vynakládání všech finančních prostředků.

f) RK je povinna předkládat Členské schůzi zprávu o činnosti, která ji musí projednat a přijmout k ní usnesení.

g) RK řeší jako smírčí orgán případné spory Společnosti.

Zásady hospodaření

Společnost uhrazuje své náklady z vlastních finančních zdrojů. Vlastními finančními zdroji jsou členské příspěvky, dotace a dary jiných institucí a prostředky získané z akcí Společnosti. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem, který schvaluje Členská schůze, která také prostřednictvím RK kontroluje jeho plnění.