Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI

Členem Společnosti se může stát fyzická osoba, která má zájem o problematiku zpracování půdy. Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členem Společnosti se může stát každý po dovršení 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

Členem Společnosti se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Kolektivními členy Společnosti mohou být zemědělské podniky, výzkumné ústavy, školy a případně jiné instituce.

Člen Spolku je povinen zejména:
a) osobně se podílet na činnosti Spolku, dodržovat stanovy, zejména pak hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí a sdělovat Výboru Spolku změny údajů, uvedených v přihlášce,
b) na vyzvání Spolku se podílet na organizování odborných akcí Spolku,
c) plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem,
d) účastnit se Členských schůzí svolávaných Výborem spolku nebo Kontrolní komisí.

Základní členství vzniká dnem, kdy Výbor Společnosti rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Výbor o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Rozhodnutí Výboru potvrdí Členská schůze. Přihlášku lze stáhnout zde.

Pokud máte zájem stát se členem Společnosti pro orbu ČR, z.s., vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu:
Společnost pro orbu ČR, z.s.
Aleš Malý
724 632 172
maly.a@centrum.cz

Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální a kolektivní členství určí Členská schůze na návrh Výboru.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor.
3. Splatnost členského příspěvku je nejpozději k 30. 6. kalendářního roku. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.

Členské příspěvky lze uhradit na číslo účtu Společnosti pro orbu č. 201466309/0800. Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte, že se jedná o Členský příspěvek a jméno člena(ů).