Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Členská schůze zvolila nový výbor Společnosti

V pátek 25. března 2022 od 14.00 hod. probíhala v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole Členská schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s. Aktuální situace a vládní nařízení spojené s opatřeními proti šíření nemoci Covid 19 nám tentokrát umožnily osobní setkání, čehož spousta členů využila a mohla se tak obnovit setkání nadšenců soutěžní orby.

Jednání zahájil předseda společnosti Ing. Cholenský přivítáním přítomných. Vysvětlil důvody, které výbor Společnosti pro orbu vedly ke svolání Členské schůze. Vyzval místopředsedu společnosti Ing. Neuderta, aby přítomné seznámil s počtem přítomných členů. Ing. Neudert konstatoval, že dle provedené prezence u vstupu na schůzi je Členská schůze usnášeníschopná. Z tohoto důvodu mohla schůze pokračovat bez přerušení.

Předseda seznámil přítomné s programem schůze. Nikdo s přítomných nenavrhl změnu programu. Členská schůze tedy pokračovala dle programu volbou komisí. Po jejich zvolení přednesl předseda Společnosti zprávu o její činnosti. V závěru předseda poděkoval členům výboru, členům společnosti, oráčům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na činnosti společnosti v roce 2021. S doplněním zprávy pana předsedy vystoupil Ing. Neudert, který v připravené prezentaci seznámil přítomné s jednotlivými jednáními Výboru Společnosti, která proběhla v roce 2021.

Zprávu o hospodaření přednesl tajemník společnosti Aleš Malý, který nejprve představil plán hospodaření, který byl schválen na minulé členské schůzi a po té informoval přítomné o dosažených výsledcích hospodaření v roce 2021. Předseda požádal členskou základnu o pomoc při zajištění dalších finančních zdrojů pro SPO např. nový partner, členské příspěvky nebo dary.  Dále vystoupil pan Petr Kachník, který přednesl zprávu o kontrole účetních dokladů.

V následné diskusi, ke které předseda přítomné vyzval, vystoupili někteří členové se svými dotazy a příspěvky do diskuse. Diskuse byla podnětná a korektní.

Dalším bodem jednání měly být volby do Výboru společnosti a do Kontrolní komise. Předseda společnosti Ing. Cholenský požádal o změnu programu s tím, že navrhuje přesunout body Plán činnosti  na rok 2022 a Rozpočet na rok 2022 před volbu nového výboru. Návrh na změnu programu byl schválen.

Předseda prezentoval původní plán činnosti na rok 2021:

  • Školení a prezentace Společnosti pro orbu, z.s. na vybraných středních školách
  • Školení a prezentace Společnosti pro orbu, z.s. na vybraných vysokých školách
  • 4. Mistrovství v orbě Pardubického kraje - Rosice nad Labem – 11.9. 2022
  • 49. MR v orbě v Zábřehu na Moravě - 30.9. – 1.10. 2022
  • Mistrovství v orbě Plzeňského kraje – Klatovy 7.10. 2022
  • 67. MS v orbě
  • Uspořádání Členské schůze

Plán činnosti byl jednohlasně schválen. Dále o předseda společnosti Ing. Cholenský prezentoval návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl většinou členů přijat. Jednání pokračovalo volbou nového Výboru společnosti a Kontrolní komise. Ing. Stanislav Petrásek jako člen volební komise a Ing. Neudert seznámili přítomné s postupem volby. Proběhla volby a počítání hlasů, následně byly vyhlášeny výsledky voleb.

Členská schůze zvolila na další čtyřleté období (dle abecedy):

a) nový Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. v následujícím složení:

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

Ing. Vojtěch Houšť

Ing. Jan Cholenský, CSc.

Ing. Leoš Kadlček, Ph.D.

Aleš Malý

Ing. Jan Navrátil, CSc.

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

Ing. Zdeněk Ondra

Ing. Stanislav Petrásek

b) Kontrolní komisi ve složení:

doc. Ing. Jan Červinka, CSc.

Vladimír Horák

Ing. Vladislav Šimík

c) jako náhradníci byly zvoleni:

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. – výbor společnosti

Ing. Josef Našinec – kontrolní komise

Po vyhlášení výsledků voleb Ing. Neudert přednesl zprávu Mandátové komise, která byla schválena. Po té přednesl doc. Červinka návrh Závěrečného usnesená Členské chůze. Návrh byl schválen.

Závěrem promluvil Ing. Jan Cholenský a poděkoval všem přítomným. Konstatoval, že máme za sebou další velice náročný rok a spousta úkolů nově zvolený výbor čeká. Poděkoval za trpělivost, podporu a hlavně práci ve prospěch Společnosti pro orbu. Popřál všem členům mnoho splněných přání, radosti, zdraví a spokojenosti.