Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

V pátek 24. března 2023 od 14.00 hod. probíhala v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole Členská schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s. Bylo velmi milé se opět po delší době setkat s některými nadšenci soutěžní orby.
Jednání zahájil předseda společnosti Ing. Cholenský přivítáním přítomných. Vyzval místopředsedu společnosti Ing. Neuderta, aby se ujal vedení schůze.
Místopředseda seznámil přítomné s programem schůze. Nikdo s přítomných nenavrhl změnu programu.
Hned v úvodu vyzval místopředseda přítomné členy k hlasování o přijetí nových členů společnosti a také o ukončení členství některých členů, kteří nereagovali na výzvy o potvrzení dalšího zájmu o členství a neplatili členské příspěvky. Po té Členská schůze pokračovala dle programu volbou komisí. Po jejich zvolení přednesl předseda Společnosti zprávu o její činnosti. Hned v úvodu vyzval přítomné k uctění památky členů Společnosti, kteří nás v minulém období navždy opustili. Zhodnotil průběh roku 2022, shrnul jednotlivé soutěže a akce, které Společnost pořádala, spolupořádala nebo se jich nějakým způsobem účastnila. V závěru předseda poděkoval členům výboru, členům společnosti, oráčům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na činnosti společnosti v roce 2022. S doplněním zprávy pana předsedy vystoupil Ing. Neudert, který v připravené prezentaci seznámil přítomné s jednotlivými jednáními Výboru Společnosti, která proběhla v roce 2022.
Zprávu o hospodaření přednesl tajemník společnosti Aleš Malý, který nejprve představil plán hospodaření, který byl schválen na minulé členské schůzi tj. v březnu 2022 a po té informoval přítomné o dosažených výsledcích hospodaření v roce 2022. Předseda požádal členskou základnu o pomoc při zajištění dalších finančních zdrojů pro SPO např. nový partner, členské příspěvky nebo dary.
Se zprávou Kontrolní komise vystoupil její člen Ing. Šimík. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2022 a také i za rok 2021. Ve zprávě komise konstatovala, které dokumenty kontrolovala, představila přítomným závěry a doporučení, které učinila. V hospodaření Společnosti neshledala komise žádné zásadní nedostatky a doporučila zprávu o hospodaření schválit.
V následné diskusi, ke které místopředseda přítomné vyzval, vystoupili někteří členové se svými dotazy a příspěvky do diskuse. Diskuse byla podnětná a korektní.
Dalším bodem jednání byl bod „Plán činnosti na rok 2023“.
Předseda prezentoval původní plán činnosti na rok 2023:

 • Jednání výboru SPO
 • Školení a prezentace Společnosti pro orbu, z.s. na vybraných školách
 • Školení a akreditace rozhodčích
 • Školení oráčů
 • 5. Mistrovství Pardubického kraje v orbě - Nabočany – 14.6. 2023 (středa)
 • 7. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě– Dušníky – 8.7. 2023 (sobota)
 • 50. MR v orbě v Chrudimi - 29.9. – 30.9. 2023
 • 68. MS v orbě - Lotyšsko - 13.–14. 10.2023
 • 38. ME v orbě – Dánsko - 20.–21. 10.2023
 • Uspořádání Členské schůze
 • Příprava MS 2025

Plán činnosti byl jednohlasně schválen. Dále o tajemník společnosti p. Malý prezentoval návrh rozpočtu na rok 2023. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Místopředseda společnosti vyzval přítomné k rozpravě k rozpočtu. Vystoupili někteří členové s návrhem na úpravu. Po úpravách byl návrh rozpočtu většinou přítomných členů přijat.
Ing. Ondra, jako zástupce mandátové komise přednesl zprávu Mandátové komise, která byla schválena. Po té přednesl doc. Červinka návrh Závěrečného usnesení Členské chůze. Návrh usnesení byl schválen.
Závěrem promluvil Ing. Neudert a poděkoval všem přítomným. Konstatoval, že nás čeká spousta úkolů. Poděkoval za trpělivost, podporu a hlavně práci ve prospěch Společnosti pro orbu. Popřál všem členům mnoho splněných přání, radosti, zdraví a spokojenosti a „Rovnou brázdu!“