Logo

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Členská schůze

V pátek 16. února 2024 od 13.00 hod. probíhala v Kruhové hale v areálu ČZU v Praze – Suchdole Členská schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s. Byla to další skvělá příležitost k přátelskému setkání nejen nadšenců soutěžní orby, ale i historické zemědělské techniky, chovatelů koní a také propagátorů správného zpracování a ochrany zemědělské půdy a krajiny. Jednání zahájil nový předseda společnosti Ing. Neudert přivítáním přítomných. Sám se ujal vedení schůze. Seznámil přítomné s programem schůze. Na návrh z pléna byl program doplněn o další bod jednání.
Hned v úvodu vyzval předseda přítomné členy k hlasování o schválení přijetí nových členů společnosti a také o ukončení členství některých členů, kteří nereagovali na výzvy o potvrzení dalšího zájmu o členství a neplatili členské příspěvky.
Členská schůze pokračovala dle programu volbou komisí. Po jejich zvolení, předseda informoval přítomné o změně ve vedení Společnosti, která nastala ke konci roku 2023. Poděkoval jménem odstupujícímu předsedovi za jeho dlouholetou práci ve výboru a ve Společnosti. Spolu s místopředsedou Ing. Hodovalem předal Ing. Cholenskému pamětní plaketu.

Po té již přednesl předseda Společnosti zprávu o její činnosti. Zhodnotil průběh roku 2023, v připravené prezentaci seznámil přítomné s jednotlivými jednáními Výboru Společnosti, která proběhla v roce 2023, shrnul jednotlivé soutěže a akce, které Společnost pořádala, spolupořádala nebo se na nich nějakým způsobem účastnila. V závěru předseda poděkoval členům výboru, členům společnosti, oráčům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na činnosti společnosti v roce 2023.

Zprávu o hospodaření přednesl tajemník společnosti Aleš Malý, který nejprve představil plán hospodaření, který byl schválen na minulé členské schůzi tj. v březnu 2023 a po té informoval přítomné o dosažených výsledcích hospodaření v roce 2023. Společnost hospodařila v roce 2023 s kladným výsledkem. Předseda požádal členskou základnu o pomoc při zajištění dalších finančních zdrojů pro SPO např. nový partner, členské příspěvky nebo dary.

Se zprávou Kontrolní komise vystoupil její člen Ing. Šimík. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2023. Ve zprávě komise konstatovala, které dokumenty kontrolovala, představila přítomným závěry a doporučení, které učinila. V hospodaření Společnosti neshledala komise žádné zásadní nedostatky a doporučila zprávu o hospodaření schválit. Zpráva o hospodaření byla schválena. V následné diskusi, ke které předseda přítomné vyzval, vystoupil jeden člen s požadavkem na úpravu stanov. Na základě proběhlé diskuse se přítomní členové shodli, že z důvodu toho, že změna stanov si vyžádá právní konzultaci bude řešeno na další ČS. Následovali další dotazy a příspěvky do diskuse. Diskuse byla podnětná a korektní.

Dalším bodem jednání byl bod „Plán činnosti na rok 2023“.

Předseda prezentoval navržený plán činnosti na rok 2024:

Plán činnosti byl jednohlasně schválen. Dále o tajemník společnosti p. Malý prezentoval návrh rozpočtu na rok 2024. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl většinou přítomných členů přijat.

Ing. Hodoval, jako zástupce mandátové komise přednesl zprávu Mandátové komise, která byla schválena. Po té přednesl Ing. Navrátil návrh Závěrečného usnesení Členské chůze. Návrh usnesení byl schválen.

Závěrem promluvil Ing. Neudert a poděkoval všem přítomným. Konstatoval, že je před Společností mnoho úkolů a výzev. Poděkoval za trpělivost, podporu a hlavně práci ve prospěch Společnosti pro orbu. Popřál všem členům mnoho splněných přání, radosti, zdraví a spokojenosti a „Rovnou brázdu!“