O nás

Společnost pro orbu ČR, z.s. /dále jen: Společnost/ je dobrovolnou zájmovou organizací, která sdružuje zemědělské odborníky a organizace na celém území České republiky, mající zájem o tvůrčí práci a technický rozvoj v oblasti zpracování půdy. Společnost je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Společnost je členem Světové společnosti pro orbu (WPO) a Evropské oráčské federace – (EPF).

Poslání společnosti

 1. Zvyšovat znalost členů Společnosti a získávat nejnovější poznatky v oboru zpracování půdy.
 2. Uskutečňovat širokou výměnu zkušeností a umožňovat vzájemné osobní poznávání pracovníků a oblastí zpracování půdy.
 3. Pomáhat uplatňovat v praxi poznatky výzkumu a vývoje.
 4. Každoročně organizovat soutěže v orbě.
 5. Za účelem poznání a získání zahraničních zkušeností organizovat bezdevizové zahraniční styky s partnerskými organizacemi.

Formy práce

Své poslání plní Společnost tím, že:

 1. Spolupracuje s výzkumnými ústavy, zemědělskými podniky a výrobními podniky.
 2. Vypracovává v oblasti zpracování půdy odborné posudky.
 3. Zprostředkovává výměnu zkušeností v oblasti zpracování půdy mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.
 4. Vyvíjí v oblasti zpracování půdy publikační činnost.
 5. Organizuje konsultační a poradenskou činnost.
 6. Na základě schválení provozuje podnikatelskou činnost ve smyslu svého poslání.

Číslo účtu Společnosti pro orbu

201466309/0800